Impressum

INTELLIGENT LOCKS S.R.O.

Riaditeľ spoločnosti: Peter Zehetner

Intelligent Lock s.r.o
Kopčianska 10
85101
Bratislava
+421 2 20674385

Vylúčenie zodpovednosti

Obsah
Intelligent Locks s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, kvalitu alebo úplnosť poskytnutých informácií a vyhradzuje si právo pridať, zmeniť alebo vymazať obsah alebo celú ponuku alebo prerušiť uverejňovanie bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky ponuky sa môžu meniť a sú nezáväzné. Proti autorovi nemožno uplatniť žiadne nároky na náhradu škody spôsobenej použitím alebo nevyužitím nesprávnych alebo neúplných informácií, pokiaľ neexistuje dôkaz o úmyselnom alebo hrubom zanedbaní zavinenia.
Odkazy a linky
Webové stránky, na ktoré boli nastavené hypertextové odkazy, sa neustále kontrolujú. Intelligent Locks s.r.o. výslovne vyhlasuje, že v čase vytvorenia odkazov nebol na odkazovaných stránkach rozpoznateľný žiadny nezákonný obsah. Pre všetky odkazy na tejto webovej stránke zámok a kľúč stále nemá vplyv na vzhľad a obsah odkazovaných stránok. Ak prepojené stránky zmenia náš obsah po ich kontrole spôsobom, ktorý predstavuje nezákonnú činnosť v zmysle § 17 zákona o elektronickom obchode, výslovne sa dištancujeme od tohto obsahu. Toto sa vzťahuje na všetky odkazy na našich stránkach a podstránkach a na všetok obsah, na ktorý vedú. Intelligent Locks s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté použitím informácií alebo nepoužívaním odkazovaných stránok.
Zákon o autorských právach a ochranných známkach
Intelligent Locks s.r.o. sa snaží dodržiavať autorské práva k obrázkom, grafickým, zvukovým a video dokumentom a textom použitým vo všetkých publikáciách alebo používať samostatne vytvorené alebo bezlicenčné obrázky, grafiku, zvukové a video dokumenty a texty. Všetky značky a ochranné známky uvedené na webových stránkach a prípadne chránené tretími stranami podliehajú bez obmedzenia ustanoveniam platného zákona o ochranných známkach a vlastníckym právam príslušného registrovaného vlastníka. Samotná zmienka neznamená, že ochranné známky nie sú chránené právami tretích osôb!
 

Autorské práva na zverejnené objekty vytvorené spoločnosťou Intelligent Locks s.r.o. zostávajú výhradne majetkom spoločnosti Intelligent Locks s.r.o.. Akákoľvek duplikácia alebo použitie predmetov, ako sú grafika, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty v iných elektronických alebo tlačených publikáciách, nie je povolené bez výslovného súhlasu Schloss und Riegel.
 

Právna platnosť tohto vylúčenia zodpovednosti
Toto vylúčenie zodpovednosti sa považuje za súčasť internetovej publikácie, z ktorej ste boli odkázaní. Ak časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu už nebudú, alebo už nebudú úplne zodpovedať platnej právnej situácii, zostávajúce časti dokumentu zostanú nedotknuté svojím obsahom a platnosťou.