Všeobecné predajné a platobné podmienky

Intelligent Locks s.r.o.

1. Všeobecne

Tieto predajné a platobné podmienky (ďalej len „VPPP“) sa vzťahujú na všetky dodávky a služby uskutočnené medzi kupujúcim a predávajúcim – spoločnosťou Intelligent Locks s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 52 760 952, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 142613/B (ďalej len „Predávajúci“). Akékoľvek odchylné podmienky alebo ústne dohody od VPPP si vyžadujú písomnú dohodu. Kupujúci potvrdením objednávky a akceptáciou cenovej ponuky súhlasí s nasledujúcimi dodacími podmienkami.

2. Technické podklady

Plány, technické dokumenty a popisy výrobkov zostávajú majetkom Predávajúceho a podliehajú príslušnej právnej ochrane. Úpravy rozmerov, technických údajov alebo zameraní, ktoré nemajú vplyv na kvalitu našich služieb, cenu služieb a ktoré sa pri vykonávaní objednávky ukážu ako účelné, si vyhradzujeme bez predchádzajúceho upozornenia.

3. Ceny, platby

Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za objednaný tovar alebo služby najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia faktúry. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu daňový doklad – faktúru pri podpise Potvrdenia o pracovnom výkone. Predávajúci má právo požadovať od Kupujúceho aj úhradu časti kúpnej ceny vopred (zálohu). V prípade, ak Predávajúci bude od Kupujúceho požadovať zálohovú platbu, Predávajúci nie je povinný poskytnúť Kupujúcemu objednané služby a to až do času úhrady zálohovej platby, pričom Predávajúci nie je zodpovedný za prípadné omeškanie, ktoré vzniklo z dôvodu neposkytnutia služby v čas pre neskorú alebo chýbajúcu úhradu zálohovej platby.

Zúčtovanie sa uskutoční v eurách za ceny uvedené v cenovej ponuke. Platia platobné podmienky dohodnuté v cenovej ponuke. V prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny bude Kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý, aj začatý deň omeškania. Predávajúci má ďalej nárok na náhradu škody.

4. Dodacie a montážne podmienky

Miesto a dátum a rozsah dodania tovaru alebo služby je uvedený v cenovej ponuke. Za oneskorenie dodávky tovaru alebo služby, ktoré nastalo v dôsledku vyššej moci alebo bez zavinenia Predávajúceho nemá Predávajúci žiadnu zodpovednosť. Takéto omeškanie neoprávňuje Kupujúceho k odstúpeniu od zmluvy, zrušeniu potvrdených objednávok alebo na náhradu škody. Kupujúci je povinný pripraviť miesto poskytnutia služby tak, aby Predávajúci mohol dodať tovar alebo poskytnúť službu bez akýchkoľvek technických, faktických alebo právnych prekážok. Za stavebnú pripravenosť miesta dodania ku dňu dodania zodpovedá Kupujúci.

Ak sa počas montáže vyskytnú akékoľvek prekážky, ktoré znemožňujú vykonať montáž alebo ktoré predlžujú čas potrebný na montáž a takéto prekážky neboli zavinené konaním Predávajúceho, Kupujúci znáša akékoľvek dodatočné náklady spojené s prerušením, predĺžením alebo opakovaním montáže. Uvedené platí aj v prípade, ak je medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnutý paušálny poplatok za montáž. Ak v dohodnutom čase montáže nie je možné zahájiť montáž z dôvodu že sa Kupujúci alebo jeho splnomocnený zástupca nenachádza na stavenisku, Predávajúci je oprávnený nezahájiť montáž a Kupujúci znáša náklady, najmä prepravné náklady, náhradu za stratu času a náklady s opätovnou montážou.  Ihneď po montáži je Kupujúci povinný potvrdiť vykonané  služby Predávajúceho na Potvrdení o pracovnom výkone. Ak Kupujúci nie je prítomný v dohodnutom termíne pri odovzdávaní dodaných služieb a nedostaví sa ani na náhradný termín, Predávajúci informuje Kupujúceho písomne o ukončení požadovaných služieb. Dňom odoslania informačného emailu alebo dňom odoslania písomnosti obsahujúcej informáciu o ukončení služieb sa považujú objednané a vykonané služby za dodané. Ak Kupujúci bez vážneho dôvodu odmietne prevziať tovar alebo službu, dňom uvedeným v Potvrdení o pracovnom výkone prechádza na Kupujúceho zodpovednosť za škodu na tovare a začína plynúť záručná doba na služby poskytnuté Predávajúcim. Akékoľvek odmietnutie podpisu „Potvrdenia o pracovnom výkone“ nemá žiadny vplyv na dohodnutý termín platby Kupujúceho za objednané tovary a služby.

5. Poruchy dodávky a montáže, oprava porúch

Poškodenie pri preprave je potrebné reklamovať a ihneď nahlásiť pri prijatí tovaru dodávateľovi.

Montážne chyby  a vady  musí Kupujúci zaznamenať bez zbytočného odkladu na pracovný list. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu odstrániť vady za ktoré nesie zodpovednosť. Akékoľvek sťažností nemajú žiaden vplyv na dátumy splatnosti faktúr. Predávajúci poskytuje záruku iba na zariadenia a komponenty ním  namontované a uvedené do prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo opravy vykonané Kupujúcim alebo tretími stranami, ktoré nie sú uvedené do prevádzky v súlade s montážnymi pokynmi Predávajúceho, ako aj všetky zmeny alebo opravy vykonané Kupujúcim alebo tretími stranami, vylučujú všetky nároky Kupujúceho na záruku. Batérie sa nenahrádzajú.

6. Výhrada vlastníctva

Pre všetok dodaný tovar platí výhrada vlastníctva. Tovar prechádza do vlastníctva Kupujúceho až dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny.

7. Právomoc a miesto plnenia

V prípade všetkých sporov týkajúcich sa objednávok a nárokov z nich plynúcich je dohodnutá právomoc príslušného súdu Slovenskej republiky.